عکس و تصویر خیییییییییییییلی حال میده من تو پارک ارم رفتم،اسمش فیریزبی هست فک کنم انقد جیغ زدم ...