۹ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

تام وجری هم پیرشدند

 • ۱
 • نظرات [ ۰ ]
  • پنجشنبه ۲۷ اسفند ۹۴

  فیس بوک


 • ۱
 • نظرات [ ۱ ]
  • پنجشنبه ۲۷ اسفند ۹۴

  نظریادت نره خواهشا

 • ۱
 • نظرات [ ۰ ]
  • يكشنبه ۲۳ اسفند ۹۴

  سه حرفی

  بی حوصله توی جمع نشسته بودم طبق عادت همیشه مجله راورق می زدم تابه جدول برسم تابه جدول رسیدم تودلم گفتم سه حرفی عمودی یک دفعه یک نفرازتوی جمع فریادزد بلندبگو                                                                    

  گفتم یک کلمه سه حرفی است

  ازهمه چیز برتراست

  یک نفرگفت پول اگ نشدطلا اگرنشدمال

  لبخندتلخی زدم وگفتم نه

  تازه عروس گفت عشق

  تازه داماد گفت یار

  گفتم نه پیرزن گفت عمر گفتم نه 

  اماهیچکس جواب رانتوانست بگویدمن فهمیدم تاشرح جدول زندگی کسی رانداشته باشی  حتی جواب یک کلمه سه حرفی هم درست درنمی اید

  بایدجدول کامل زندگی اش راداشته باشی بدون اون همه چیز بی معناست

  هرکس جدول زندگی خودرادارد

  هنوزبه جدول سه حرفی خودفکرمی کنم

  شایدکودک پابرهنه بگویدکفش

  کودک لال بگوید حرف کشاورز بگویدبرف

  ناشنوابگوید صدا

  نابینا بگویدنور

   اما من هنوزدرفکرم چراکسی نگفت

  خدا


                                                                             یگانه جعفری جمالویی

 • ۱
 • نظرات [ ۱ ]
  • شنبه ۱۵ اسفند ۹۴

  بسم الله رحمان رحیم های متحرک


 • ۱
 • نظرات [ ۰ ]
  • جمعه ۱۴ اسفند ۹۴

  خطاهای دید


 • ۱
 • نظرات [ ۰ ]
  • جمعه ۱۴ اسفند ۹۴

  دانستنی ها

  ایا می دانستیدروزتولدشماحداقل با9میلیون نفریکی است

  ایامی دانستید تمامی خرس های قطبی چپ دست هستند

  ایامی دانستیدفیل هاتنها موجوداتی هستندکه قادربه پریدن نیستند

  ایا می دانستید ایامی دانستیدانسان های راست دست 9سال بیشترازچپ دست هاعمرمی کنند

  ایامی دانستیدزنان دوبرابرمردان چشمک می زنند

  ایامی دانستیدلعوناردوداوینچی قیچی رااختراع کرد

  ایامی دانستیدمورچه ها پس ازمرگ به وسیله سم پاشی به پهلوی راست خودمی افتند

  ایامی دانستیدهرانسان درمیانگین طول عمرش درخواب به طورمیانگین 8عنکبوت رامی خورند

  ایامی دانستیداگراکسیژن هوابیشتربودموجودات وحشرات بزرگتربودندمثلایک سنجاقک اندازه ی یک شاهین می شد

  ایامی دانستیددهان شماروزی یک لیتربزاق تولیدمی کند

  ایامی دانستید انسان  8ثانیه بعدازقطع گردنش زنده می ماند

  ایا می دانستیدانسان باازدست دادن 1% اب بدنش تشنه می شود

  ایا می دانستیدانسان سالیانه 10میلیون مرتبه پلک می زند

  ایا می دانستیداگرصبح سیب بخورید بیشترازقهوه خواب را ازسرتان می پراند

 • ۱
 • نظرات [ ۰ ]
  • پنجشنبه ۱۳ اسفند ۹۴

  عکس های سلناگومز2016

 • ۱
 • نظرات [ ۰ ]
  • پنجشنبه ۱۳ اسفند ۹۴

  تصاویرهوش

  تست هوش اول

  دراین تست هوش تصاویر9انسان مخفی شدن
  اگرتصویرهفتمی روپیداکردی متوجه می شی هوشت ازحدمعمول بالاتره واگاردراین تست هشتمین صورت روپیداکردی خیالت ازداشتن یک هوش خوب راحت راحت باشه واگه اگرنهمی روپیداکردی خیالت راحت باشه که هوشت ازحدمعمول بالاتره وازدسته افرادمعروف به حساب میای

  تست هوش 2


  تست هوش تصویری درخت

  اگربین0تا5تصویر صورت پیداکردید_سبک مغز


  اگربین 6تا7 تصویرصورت پیداکردید_کندذهن


  اگربین 8تا9تصویرصورت پیداکردید_معمولی


  اگر10یا11 تصویرصورت پیداکردید _خیلی خوب

  اگر13یا12تصویرپیداکردید نابغه
   

  تست هوش سوم  دقت کنیدتواین تصویرچندتاحیوون هست اگربتوانید25حیوان پیداکنید نشان ازهوش سرشارشماست.فراموش نکنیدتنهاشمایک دقیقه فرصت داریدتاهر25حیوان رانام ببرید.

 • ۰
 • نظرات [ ۰ ]
  • سه شنبه ۱۱ اسفند ۹۴
  ….♥
  …..♥
  …♥
  ..♥
  ..♥
  ….♥
  …….♥
  ………♥
  ………..♥
  …………..♥
  …………….♥
  ………………♥
  ………………..♥
  ………………….♥
  ……………………♥
  ………………………♥
  ………………………..♥
  ………………………….♥
  ……………………………♥
  ……………………………..♥
  ……………………………….♥
  …………………………………♥
  ………………………………...♥
  ……………………………….♥
  ……………………………..♥
  ……………………………♥
  …………………………♥
  ……………………….♥
  …………………….♥
  ………………….♥
  ………………♥
  ………….♥
  ………♥
  ……♥
  …..♥
  ……♥………………….♥…♥
  ……….♥………….♥…………♥
  …………..♥…..♥………………♥
  ……………….♥………………..♥
  …………….♥……♥…………..♥
  …………..♥………….♥….♥
  ………….♥
  ………..♥
  ……….♥
  ………♥
  ………♥
  ……….♥
  …………..♥
  ……………….♥
  ……………………..♥
  ………………………….♥
  ……………………………♥
  ……………………………♥
  …………………………♥
  …………………….♥
  ………………♥
  ………….♥
  …….♥
  …♥
  .♥………………………..♥….♥
  ♥……………………..♥………..♥
  .♥………………….♥…………….♥
  ..♥……………….♥………………♥
  …♥………………………………♥
  …..♥…………………………..♥
  ……..♥…………………….♥
  ………..♥……………….♥
  …………..♥…………..♥
  ………………♥…….♥


  سالـ نورو بهـ همهـ

  اجیایـ گلمـ تبریکـ میگمـ

  ...............

  تغییراتـ اساسیـ وبـ بهـ زودیـ

  انجامـ میشنـ...♥
  بآیــــــ تا هآیــــــ گایــ ــ ــز


  😊 😍 💖 😍