خوشبختی نگاه خداست. دعا میکنم :


خداوند هرگز چشم از تو بر ندارد


ساحل درخشان و جادویی در شب magic lighting in beach