شما..شما..شما.. شما..شما..شما.. شما..شما..شما..


شما..شما..شما.. شما..شما..شما.. شما..شما.شما..


شما..شما..شما.. شما.شما..شما.. شما..شما..شما..


شما..شما..شما.. شما..شما..شما.. شما..شما..شما..


شما..شما..شما.. شما..شما..شما.. شما..شما..شما..


شما خیلی تنبلی چون همه ی "شما "های بالارو نخوندی!!!!


و حتما متوجه نشدی که یکی از اونها "سما"هست..؟


الان داری دنبال"سما"میگردی....!!!!


و از اینکه پیداش نکردی نا امید شدی!!!!!!!!!!!

Big Grin