سلام


                سلام

                       

                                   سلامروز عید غدیرمبارک           
ای دل ز ولایت علی شادی کن/احساس غروز وخفرازادی کن

بادسته گلی پراز درودوصلوات/از روز غدیرو شادی اش یادی کن
عیدتون مبارک3.gif