به  این میگن اوج خرخونی
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 ( به طرفدار ها برنخوره)

O______o

کله کدو که میگن اینه 


نام پدر:رینبوبلیز

نام مادر:فایر فلای

نام خواهر:اسکوتالو

(نکته:اسکوتالو خواهر ناتنیشه یعنی پدرومادر رینبودش اسکوتالو روبه فرزندی قبول می کنن)