سلام دوستای گل همکلاسیم یک شعر نوشته اگه می شه 1تا20بهش نمره بدید و راجب اش نظر بدیدلطفا چون دل اش میخواد نظر اش رو درباره ی شعر ی که نوشته بدونهسخن


سخن ز فرد بزرگ تاخرد                           همیشه بیاید نکو چون در


زیباسخن گوی مکن عاجزه هیعت                          بی ادب کم خرد ندارد هیبت


زخشونت وبی ادبی چه حاصل                              سخن کم عقل ز جمع نیاید قابل


زبان عنایت پروردگاراست                                      ادب توصیه ی پروردگاراست


تسلط بر زبان علیمی ست                                  تقلابر خودنمایی جزخفت نیست


تا توانی مگشای در راز;اگاه                             یاگیرندت به تمسخرکنند گیتی را اگاه


زهمین ثواب خاموشان هزار است                                             گرزبان این است; خوشبختی به لال است


دلاویزجمیع است;باادب                                                دمساز ومتفق اند هرگاه باخردو درشت باادب


 زهراسادات بختیاری                                                 

                                                                                      


نظریادت نره