شب امتحان "پلی استیشن" بازی کنید!می خواهید در یک امتحان مهم شرکت کنید، خواستگاری بروید یا یک پروژه سخت کاری را شروع کنید قبل از هر کدام از این کارها سراغ بازی های رایانه ای بروید.
شب امتحان "پلی استیشن" بازی کنید! 1به گزارش خبرنگار کلینیک باشگاه خبرنگاران؛ این بازی ها باعث ساخت "سلول های مغزی" جدید می شوند و قدرت تصمیم گیری استراتژیکی را در شما افزایش می دهند. 

بررسی ها نشان می دهند، کافی است تنها 30 دقیقه در روز "بازی رایانه ای" انجام دهید و روزتان را به بازی خاص اختصاص دهید تا "حافظه "و قدرت تجزیه و تحلیل در مغزتان تقویت شوند. 

پژوهشگران معتقدند این بازی می تواند "سلول های خاکستری" مغزتان را بیشتر کند و "هیپوکامپ" مغزتان را هم بزرگتر کند. 

گفتنی است، قبل از انجام بازی حتما ذهن خود را از تمام مشغولیات و "اضطراب" و استرس امتحان خالی کنید و با مغزی بدون تشویش و نگرانی بازی مورد علاقه خود را در رایانه انجام دهید.