کپی برای کسانی که جز دنبال کننده ها هستن ازاده اونم بدون ذکر منبع