لذت داشتن دوست خـــــــوبـــــــــــــــــ

مثل خوردن قهـــــــوهـ زیــر برفهـــــــــــ

درستهـ هــــــــوا رو گرم نمیــڪنهــــــــ

ولیــــــــــ آدم رو گرم میــڪــــــنهــــــــــ